Sukuna

Kinh nghiệm cuộc sống & gia đình

[.NET]VB.NETでWPFアプリを作ってみた

[pl_row] [pl_col col=12] [pl_text]

VB.NETもろくに触ったことないのに作った感想を書く。

Viết ấn tượng tôi đã tạo ra mặc dù tôi chưa bao giờ chạm vào VB.NET.

コードは普通にVB.NET。

Mã thường là VB.NET.

XAMLでUIの管理ができるのはすごい良い。XHTMLでWebサイト作ってるのと同じ感覚。

Thật tuyệt khi có thể quản lý UI với XAML. Cảm giác giống như làm một trang web với XHTML.

描画はDirect3Dを通して行われるのでCPU負荷が低いらしいが、業務的に高度なグラフィック処理が必要なプログラムは必要ないため実感沸かず。

Bản vẽ được thực hiện thông qua Direct3D, do đó tải CPU có vẻ thấp, nhưng tôi không thực sự nhận ra điều đó vì tôi không cần một chương trình yêu cầu xử lý đồ họa nâng cao cho doanh nghiệp.

.NET Framework3.0以上がインストールされているPCであれば、わざわざ従来のフォームアプリで作成するメリットは無い気がする。

Nếu bạn có một PC có cài đặt .NET Framework 3.0 trở lên, tôi không nghĩ rằng có một công đức để tạo ra với một ứng dụng biểu mẫu thông thường.

[/pl_text] [/pl_col] [/pl_row]